Обяви

от  „СКАЛАР ЕКО” ООД, ЕИК 117539925

има следното инвестиционно предложение: „Обособяване на площадка за съхраняване на отпадъци“

Местоположение на площадката: с. Оряховица, област Стара Загора, община Стара Загора, УПИ I-66,  кв. 66.

Инвестиционното предложение предвижда обособяване на площадка за съхраняване на отпадъци – опаковки от препарати за растителна защита, които са предварително трикратно изплакнати.

Опаковките от ПРЗ ще се съхраняват на закрито, в съществуваща масивна сграда, до натрупване на количества, които са рентабилни за последващото им предаване за оползотворяване.

При дейността няма да се формират производствени отпадъчни води, нито да се емитират източници на емисии в атмосферния въздух.

Линк към целият документ

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

от  „СКАЛАР ЕКО” ООД, ЕИК 117539925

На основание чл.4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда

У В Е Д О М Я В А

Всички заинтересовани лица, че имаме следното инвестиционно предложение Подмяна на оборудване и увеличаване капацитета на съществуваща инсталация за оползотвороряване на отпадъци с код 15 01 10* и въвеждане на нова дейност за производство на тръби от рециклирани пластмаси.

Местоположение на инвестиционното предложение: община Левски, гр. Левски, ул. „Кирил и Методий” №74, част от поземлен имот  с  идентификатор 43236.401.3221.

Подробна информация за инвестиционното предложение е налична на интернет страницата на дружеството, както и такава ще бъде осигурена на интернет страницата на Община Левски.

Всички, които желаят да изразят мнения и становища могат да го направят писмено в Община Левски или в РИОСВ – Плевен.

Линк към целият документ  

 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

от  „СКАЛАР ЕКО” ООД, ЕИК 117539925

На основание чл.95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда и чл. 4, ал. 1 от Наредба за
условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда

У В Е Д О М Я В А

Всички заинтересовани лица за инвестиционно предложение с предмет „Обособяване на
площадка за съхраняване на отпадъци в част от имот с ПИ 47714.500.691, град Мездра“.
Мнения и становища се изразяват писмено в Община Мездра или в РИОСВ – Враца, гр. Враца,
ул. „Екзарх Йосиф“ №81.