Система за събиране на опаковки от пестициди

Разширяването на системата в национален мащаб се стартира през 2015/2016г., като събирането на трикратно изплакнатите опаковки от пестициди ще става в две кампании годишно – май/юни и октомври/ноември. На фермерите се дават прозрачни найлонови чували за безопасно съхранение на изплакнатите опаковки. Предаването се извършва по заявка от земеделските производителите. Характерно за системата е изискването да се събират само добре – „трикратно“ изплакнати опаковки от пестициди, които се проверяват от обучени за целта инспектори. В отговор земеделските производители получават документи, доказващи предаването на съответните количества празни опаковки.

Целта на АРИБ е да създаде ефективна система за събиране на употребени пластмасови опаковки от пестициди, достъпна за всички земеделски производители, в съответствие със законовите изисквания и отговаряща на нормите за безопасна употреба и добри земеделски практики, с основна движеща мисъл за опазване здравето на хората и околната среда.

Фирми участващи в ССОП:

БАСФ ЕООД

БАЙЕР БЪЛГАРИЯ ЕООД

СИНДЖЕНТА БЪЛГАРИЯ ЕООД

ДЮПОН БЪЛГАРИЯ ЕООД

ДАУ АГРОСАЙЪНСИС ЕКСПОРТ С.А.С.

К и НЕФТИМИАДИС ЕООД

КЕМТУРА НИДЕРЛАНДС Б.В.

АДАМА АГРИКАЛЧЪР Б.В.

МОНСАНТО ИНТЕРНЕШЪНЪЛ С.А.Р.Л.