Система за събиране на опаковки от пестициди

Разширяването на системата в национален мащаб се стартира през 2015/2016г., като събирането на трикратно изплакнатите опаковки от пестициди ще става в две кампании годишно – май/юни и октомври/ноември. На фермерите се дават прозрачни найлонови чували за безопасно съхранение на изплакнатите опаковки. Предаването се извършва по заявка от земеделските производителите. Характерно за системата е изискването да се събират само добре – „трикратно“ изплакнати опаковки от пестициди, които се проверяват от обучени за целта инспектори. В отговор земеделските производители получават документи, доказващи предаването на съответните количества празни опаковки.

Целта на АРИБ е да създаде ефективна система за събиране на употребени пластмасови опаковки от пестициди, достъпна за всички земеделски производители, в съответствие със законовите изисквания и отговаряща на нормите за безопасна употреба и добри земеделски практики, с основна движеща мисъл за опазване здравето на хората и околната среда.

Фирми участващи в ССОП:

Адама България ЕООД

Албау Европа САРЛ

БАСФ ЕООД

Байер България ЕООД

Байер КропСайънс Швайц – клон България

Белхим Кроп Протекшън България ЕООД

Синджента България ЕООД

Дюпон България ЕООД

Дау Агросайънсис Експорт С.А.С

КНЕ Сертис ЕООД

ЮПЛ България ЕООД

ФМС АГРО България ЕООД